Ochrana osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z.

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je OVP Orava s. r. o., Oravická 617/20, 028 01 Trstená
IČO: 31608957, zapísaná v obchodnom registri Žilina, sp. zn. č. 1992/L.
Prevádzka: OVP Orava s. r. o., Oravická 617/20, 028 01 Trstená
Prevádzka: OVP Orava s. r. o., stredisko Ski Vitanová, 027 12 Vitanová
Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
e-mail: odbyt@ovp.sk, info@skivitanova.sk

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.Vaše osobné údaje nebudú predané ani posunuté inému subjektu. Ak niekto predá alebo posunie vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou  informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Kamerové systémy na našich prevádzkach

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našej prevádzke. Naše prevádzky sú monitorované kamerovými
systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme z dôvodu prevencie, ako aj z dôvodu
objasňovania možnej nezákonnej činnosti.

Zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

  • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
  • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho dpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje.
  • Marketingová činnosť
  • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z
  • dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať na správcu: odbyt@ovp.sk, info@skivitaova.sk
  • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež
  • spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr.v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch
Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť zmluvu ohľadom
služieb. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne poskytli
zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

  • Kniha ubytovaných: v prípade zákonnej evidencie v knihe ubytovaných môžeme využiť údaje pre tretí subjekt, konkrétne Obec Vitanová. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.
  • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých
našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov). Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje. Vaše kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 30 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 30-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom poslaného e-mailu na odbyt@ovp.sk alebo info@skivitanova.sk

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či kniha ubytovaných). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
a. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
b. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich
spracovanie
c. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v
konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
d. Osobné údaje sú spracované nezákonne
e. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
f. Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov
Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom poslaného e-mailu na odbyt@ovp.sk alebo info@skivitanova.sk

Obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.6. 2018 a vzťahujú sa na všetky
prvádzky OVP Orava, s. r. o., Oravická 617/20, 028 01 Trstená.

Ak máte domnienku, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte právo podať sťažnosť
OVP Orava, s. r. o.
Oravická 617/20
028 01 Trstená