Biely kódex

Pravidlá bezpečnosti v lyžiarskom stredisku (biely kódex)

1. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM

Každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.

2. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY

Lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

3. VOĽBA SMERU JAZDY

Lyžiar jazdiaci vzadu, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. PREDBIEHANIE

Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ

Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.

6. ZASTAVENIE A STÁTIE

Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

7. VÝSTUP A ZOSTUP

Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. DODRŽIAVANIE OZNAČENIA

Lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati.

9. POSKYTNUTIE POMOCI

Pri úraze na lyžiarskej trati je lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe (horskej záchrannej službe, príp. pracovníkom lanových dráh alebo vlekov).

10. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI

Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo pracovníkom strediska.

11. VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE

Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je zakázaný - hrozí nebezpečenstvo úrazu od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových z rozvinutým lanom!

12. BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE

Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.

Každý návštevník lyžiarskej trate je povinný dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a pre každého návštevníka sú záväznými. Každý lyžiar používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov.

Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na lyžiarskej trati. Zakázať činnosť zo strany prevádzkovateľa sú oprávnení zamestnanci lanových dráh a poverené osoby prevádzkovateľom.

13.

Na lyžiarskej trati je zakázané sánkovanie a bobovanie.

14.

Na lyžiarskej trati sa môžu deti pohybovať len v sprievode dospelých osôb, ktoré preberajú zodpovednosť za ich bezpečnosť.

15.

Na lyžiarskej trati je zakázané odkladanie osobných vecí a odhadzovanie odpadkov.

16.

Na lyžiarskej trati môže pôsobiť lyžiarsky inštruktor, ktorý je riadne označený a len so súhlasom prevádzkovateľa. V prípade porušenia bude týmto osobám odobratý lístok bez nároku na náhradu a budú vykázaní zo strediska.

17.

Každý lyžiar (snowboardista) je povinný dodržať bezpečný odstup pri prejazde snežného skútra so zapnutou svetelnou a zvukovou signalizáciou a podľa potreby zastavením umožniť voľný prejazd snežného skútra.