Lanovky a vleky

Prevádzková doba lanovky a vlekov od 09:00 do 15:30 hod.

Názov Dĺžka Prevýšenie Vrchol
[m.n.m]
Kapacita
[os/h]
Aktívne Typ
 4 sedačková lanovka 1000 m  243 m  968  2400 off.png  ​ ​   lanovka.PNG
 vlek S 170 m  32 m  777  250 off.png   vlek.PNG
 pohyblivý pás  20 m  3 m  730  100 off.png  

Posledná preprava lanovkou nahor je možná do 15:20 hod.
Stredisko si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej doby v závislosti od aktuálneho počasia alebo od počtu návštevníkov.

Prepravný poriadok na lanovej dráhe SKI Vitanová Vrchdolinky.
Platný od 01.01.2016

I.
ROZSAH DOPRAVY 

Lanová dráha Vitanová Vrchdolinky  je určená na jednosmernú  prepravu (smerom hore) osôb a vecí v obmedzenom rozsahu.Prevádzka sa uskutočňuje sezónne a to počas zimnej turistickej sezóny. Usporiadanie nástupu a výstupu počas zimnej turistickej sezóny umožňuje jednosmernú prepravu cestujúcich s lyžami a snowboardom na nohách. Prevádzková doba na lanovej dráhe je vyznačená v priestore nástupišťa lanovej dráhy.


II.
PODMIENKY NA UZAVRETIE ZMLUVY O PREPRAVE

Zakúpením cestovného lístka na lanovú dráhu sa uzatvára zmluvný vzťah cestujúceho a spoločnosti. Cestujúcemu vzniká nárok na jednosmernú prepravu  (smerom hore ) a spoločnosti prepravná povinnosť. Cestovný lístok je neprenosný.

III.
POSTAVENIE CESTUJÚCEHO V DOPRAVE

S platným cestovným lístkom môžu cestujúci vstupovať na nástupištia lanovej dráhy po vyznačených prístupových komunikáciách. Nastupovať a vystupovať z vozňov lanovej dráhy môžu len v stanici lanovej dráhy a to na miestach na to určených a vyznačených (nástupištia a výstupištia). V zimnej turistickej sezóne sa preprava cestujúcich s lyžami a snowboardom na nohách a oblečením zapnutým tak, aby po otvorení bezpečnostnej opierky pri vystupovaní nedošlo k zachyteniu o nezapnutý odev. Nástup sa  uskutočňuje samoobslužným spôsobom.  Po otvorení bránky riadeného odjazdu v poháňacej stanici cestujúci skĺznu na miesto nástupu na idúcu sedačku. Cestujúci nesmie násilným spôsobom otvárať bránku riadeného odjazdu, prípadne tlačiť na uzavretú bránku. Jednosmerná preprava peších turistov smerom hore môže byť uskutočnená len na základe súhlasu manažéra prevádzky alebo jeho zástupcu. Preprava smerom dole nie je povolená. Obsluha lanovky peších cestujúcich usmerní na označené miesto nástupu na sedačky. Pred a počas nastupovania nesmie cestujúci násilným spôsobom otvárať bránku riadeného odjazdu, prípadne tlačiť na uzavretú bránku, počas jazdy a pri vystupovaní sú cestujúci povinní zachovávať opatrnosť,  riadiť sa inštalovaným informačným systémom a pokynmi oprávnených pracovníkov.
Počas prepravy na lanových dráhach je cestujúcim zakázané:
a.) otvárať sklopné opierky nôh
b.) hojdať sa a vykláňať sa z vozňov
c.) vyhadzovať akékoľvek predmety z vozňa
d.) fajčiť

IV.
PREDNOSTNÁ PREPRAVA A DVOJSMERNÁ PREPRAVA

Na lanovej dráhe Vitanová Vrchdolinky  majú právo na prednostnú prepravu  a dvojsmernú prepravu vedúci pracovníci spoločnosti, zamestnanci lanovej dráhy pri výkone služobných povinností, pracovníci obslužných činností strediska, pracovníci kontrolných úradov, záchranných a bezpečnostných zložiek a zranení, ktorých nie je možné do údolnej stanice transportovať iným spôsobom 

V.
PREPRAVA DETÍ A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Cestujúci má nárok na bezplatnú prepravu dieťaťa do 5 rokov v prípade, že to nezaberá samostatné sedadlo vozňa lanovej dráhy, ale sa prepravuje na kolenách osoby staršej ako 18 rokov. Deti do 10 rokov možno prepravovať jedine so sprievodom osoby staršej ako 18 rokov. Prepravovať zdravotne postihnutú osobu na lanovej dráhe je možné len za predpokladu, že jej zdravotný stav umožní bezpečnú prepravu a stupeň jej postihnutia neohrozí bezpečnosť jej samotnej ako aj ostatných cestujúcich, prípadne so sprievodom zdravej dospelej osoby. Cestujúci sú povinní vopred oznámiť obsluhe lanovej dráhy požiadavku na prepravu zdravotne postihnutej osoby a stupeň jej zdravotného postihnutia, aby táto mohla vykonať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie bezpečného nástupu, prepravy a výstupu postihnutej osoby (zníženie dopravnej rýchlosti). Po nastúpení osoby obsluha oznámi do druhej stanice číslo sedačky, na ktorú nastúpila postihnutá osoba.

VI.
PREPRAVA ZVIERAT

 Prepravovať domáce zvieratá na lanovej dráhe nie je povolené.

VII.
PREPRAVA BATOŽINY


Cestujúci na lanovej dráhe môžu prepravovať príručnú batožinu, skladajúcu sa najviac 1 kusa, pričom váha  nesmie prekročiť 5 kg a svojimi rozmermi nesmie ohroziť bezpečnosť prepravy osôb. Preprava batožiny sa uskutočňuje za zľavnené cestovné, stanovené cenníkom prepravy (detský lístok). Bezplatné môže cestujúci prepravovať jeden kus ľahko prenosnej príručnej batožiny, lyžiarske palice, snowboard a lyže pripnuté na nohách.

VIII.
VYLÚČENIE OSOB A VECÍ Z PREPRAVY

 Pracovníci obsluhy lanovej dráhy sú oprávnení z prepravy vylúčiť osoby:
a.)  bez platného cestovného lístka
b.)  pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok 
c.)  ktoré sa odmietajú riadiť informačným systémom lanovej dráhy a pokynmi
      pracovníkov obsluhy
d.)  ktoré svojím správaním narúšajú plynulosť a bezpečnosť prepravy
e.)  ktoré pre nemoc, znečistenie, alebo z iných dôvodov by mohli byť na príťaž iným
      cestujúcim
f.)  s nabitou strelnou zbraňou
g.) za jazdu po uzatvorených tratiach
h.) za nerešpektovanie značenia zákazu
i.)  za neovládateľnú jazdu, ktorou ohrozuje iných
j.)  za hrubé porušenie pravidiel správania sa
k.) osoby, ktoré vzhľadom na svoj stav, alebo správanie ohrozujú bezpečnosť alebo narúšajú verejný poriadok.

Pracovníci obsluhy lanovej dráhy sú ďalej oprávnení z prepravy vylúčiť:
a.) nebezpečné látky a predmety, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie vozňa, alebo iných zariadení lanovej dráhy alebo by boli na príťaž ostatným cestujúcim (výbušniny, jedovaté, rádioaktívne látky a žeraviny, ako aj zapáchajúce, hnilobné a inak odpor vzbudzujúce predmety),
b.) predmety, ktoré svojimi rozmermi, alebo váhou sa nehodia na prepravu lanovou dráhou.

IX.
CESTOVNÉ LÍSTKY

Cestujúci si majú možnosť zakúpiť cestovné lístky v pokladni lanovej dráhy, ktorá je otvorená desať minút pred zahájením a počas celej prevádzky lanovej dráhy. Pracovníci pokladne lanovej dráhy sú oprávnení kontrolovať osobné preukazy cestujúcich, ktorí si uplatňujú nárok na zľavnené resp. neprenosné lístky. Pred vstupom na nástupištia sú cestujúci povinní sa podrobiť kontrole cestovných lístkov v automatických turniketoch alebo priamo na vyzvanie obsluhy lanovej dráhy. Cestujúci sú povinní mať pri sebe platný cestovný lístok po celú dobu prepravy ako aj pri vystupovaní z vozňa lanovej dráhy. Na vyzvanie obsluhy sú povinní ho predložiť.

X.
PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKOV OBSLUHY

Pracovníci obsluhy lanovej dráhy sú povinní počínať si tak, aby bola v maximálnej možnej miere zachovaná bezpečnosť a plynulosť prepravy na lanovej dráhe. Sú ďalej povinní správať sa v každej situácii slušne, usmerňovať cestujúcich a podávať im informácie súvisiace s prepravou na lanovej dráhe. V prípade vzniku problematickej situácie s cestujúcim pracovník obsluhy prizve na vyriešenie vedúceho prevádzky alebo operátora lanovej dráhy. Pracovníci obsluhy lanovej dráhy, ktorí prichádzajú do styku s cestujúcimi sú povinní nosiť služobnú rovnošatu. Pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich v staniciach je obsluha povinná riadiť chod lanovej dráhy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich. Pri nastupovaní detí resp. zdravotne postihnutých osôb je povinná znížiť na požiadanie rýchlosť zastaviť chod lanovej dráhy po dobu nastúpenia, resp. vystúpenia cestujúceho z vozňa lanovej dráhy. Pri nastupovaní cestujúcich bez lyži počas zimnej sezóny je obsluha povinná znížiť dopravnú rýchlosť lanovky a usmerniť cestujúcich tak, aby mohli bezpečne nastúpiť. Pracovníci obsluhy lanovej dráhy sú oprávnení za účelom zisťovania totožnosti, resp. veku cestujúceho kontrolovať osobné preukazy cestujúcich, v prípade neplatného cestovného lístka sú oprávnení vylúčiť osobu z prepravy.

XI.
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA DRÁHY A DOPRAVY NA DRÁHE

Spoločnosť ako vlastník a prevádzkovateľ dráhy je povinná prevádzkovať lanovú dráhu a udržovať ju v takom stave, aby bola zabezpečená bezpečnosť prepravovaných osôb a obsluhy. Ďalej je povinná:
a.)  prevádzkovať dráhu podľa povolenia na prevádzkovanie dráhy
b.)  zabezpečiť, aby dráhu prevádzkovali osoby, ktoré spĺňajú predpísanú odbornú, zdravotnú, zmyslovú a psychologickú spôsobilosť
c.) vystrojiť a označiť zamestnancov lanových dráh
d.) označiť priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti
e.) označiť lanovú dráhu názvom a vybaviť stanice informačným systémom.

XII.
POKYNY PRE CESTUJÚCICH


Cestujúci sa musia správať s ohľadom na typ zariadenia, aby sa neznížila ich bezpečnosť,bezpečnosť zariadenia, ostatných cestujúcich alebo prostredia a aby sa nenarušila plynulá prevádzka zariadenia. Na tento účel sa požaduje:

 

 • striktne sa podriaďovať pokynom a znameniam, ktoré sú im určené a ktoré sa im
 • oznamujú prostredníctvom tabúľ so symbolmi 
 • pristupovať iba k častiam zariadení a priestorom, ktoré sú pre nich vyhradené
 • pohybovať sa, nastupovať a vystupovať iba na miestach na to určených
 • nevyvolávať hojdanie vozňov
 • nedržať predmety mimo vozňa ani ich nevyhadzovať von
 • opustiť výstupný priestor hneď po ukončení prepravy v smere vyznačenom tabuľami
 • nefajčiť na staniciach ani na trati
 • nepoškodzovať ani nešpiniť zariadenie
 • nebrániť správnemu chodu zariadenia
 • deti, ktorých výška neprekračuje 125 cm, sa musia prepravovať iba so sprevádzajúcou osobou
 • cestujúci smú pristúpiť k nástupnému priestoru iba vtedy, keď je prítomný prevádzkový personál
 • osoby, ktoré požadujú pomoc pri nástupe a výstupe, musia to oznámiť staničnému personálu 
 • sklopná opierka musí byť otvorená alebo zatvorená v súlade s upozorneniami
 • je zakázané vyskakovať zo sedačky, hlavne pri predĺženom zastavení
 • pred vystúpením sa cestujúci musí presvedčiť, či nie je zachytený o sedačku
 • ak cestujúci nemôže vystúpiť pri príchode k miestu na to určenom, musí sedieť a čakať na pokyny personálu
 • v prípade dlhšieho státia, musí zachovať pokoj a čakať na pokyny personálu
 • správať sa ohľaduplne k ostatným užívateľom zariadenia
 • lyžiar a snowboardista mladší 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou

XIII.
ZÁSADY SPRÁVANIA SA NA LYŽIARSKYCH TRATIACH

 • ohľaduplnosť k iným lyžiarom každý lyžiar je povinný správať sa tak, aby neohrozil alebo  nespôsobil škodu inému.
 • ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy každý lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati.
 • voľba smeru jazdy lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Každý lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 • predbiehanie predbiehať je dovolené sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 • vjazd na trať a rozjazd po zastavení každý lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať, alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba a iných.
 • zastavenie  a státie lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 • výstup a zostup lyžiar, ktorý stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati musí použiť okraje  trate.
 • rešpektovanie značenia každý lyžiar musí rešpektovať značenie a signalizáciu na lyžiarskych tratiach.
 • poskytnutie pomoci pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe (Horská záchranná služba, Lyžiarska služba, Prevádzkovateľ ZOLD, orgán verejnej správy a pod.).
 • preukázanie totožnosti ak došlo na lyžiarskej trati k nehode. Každý účastník nehody je povinný preukázať  totožnosť prevádzkovateľovi lyžiarskeho strediska , Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe alebo orgánu verejnej správy ak sa stal účastníkom nehody na lyžiarskej trati.
   

ZAKÁZANÉ:

 • je lyžovanie, sánkovanie, bobovanie mimo stanovenej prevádzkovej doby,
 • pohybovať sa po lyžiarskej trati bez dozoru dospelej osoby deťom do 12 rokov,
 • lyžovanie s nevyhovujúcim výstrojom,
 • odkladanie osobných vecí a odhadzovanie odpadkov na trate,
 • sánkovanie a bobovanie,
 • chodiť po lyžiarskej trati bez lyží,
 • vstupovať na lyžiarsku trať so psom,
 • vstupovať na lyžiarsku trať s lyžami v protismere.